Welke bijbelteksten staan ons daarbij voor ogen

Categorie: Gemeente Gepubliceerd: vrijdag 22 november 2013

Matth. 22: 37-40  
Gij zult de Here, uw God, liefhebben
met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
Dit is het grote en eerste gebod. 
Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Matth. 28: 19
Gaat dan heen, maakt al de volken tot Mijn discipelen, 
doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Luc. 19: 10
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

Joh. 3: 16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft  gegeven, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar  eeuwig leven hebbe.

Inloggen