"De Bron"

Categorie: Gemeente Gepubliceerd: zondag 20 november 2022

Zaterdag 24 september 2022 mochten we ons nieuwe en prachtige gebouw met elkaar openen tijdens een officieel moment. Een moment waarop ook de naam bekend is gemaakt. Ons gebouw wordt voortaan als “De Bron” aangeduid.

De aanloop tot de uiteindelijke bouw is er een van lange adem geweest. Rond het jaar 2000 zijn de eerste verkennende gesprekken geweest. Is het wenselijk en haalbaar, zowel als gemeente, maar ook financieel? Moeten we het bestaande Dienstgebouw renoveren of is nieuwbouw de beste optie? In de kern waren dit de vragen waarop door de jaren heen antwoorden zijn gezocht, ontwerpen zijn gemaakt en overleg over is gevoerd met diverse instanties. Ondertussen hebben zich kansen  voorgedaan, die ook zijn aangepakt. De aankoop van de huidige pastorie, Werfstraat 1, is daar een voorbeeld van. Door de aankoop van Werfstraat 1, met bijbehorende grote tuin, ontstond er extra ruimte op het kerkelijk erf en dus ontstonden nieuwe mogelijkheden.

Ruim vijf jaar geleden werden de eerste gesprekken met de gemeente Wierden gestart. Inmiddels was de focus op nieuwbouw op het kerkelijk erf komen te liggen. Een idee hebben is niet hetzelfde dan het meteen uitvoeren. Dat bleek ook weer eens in dit traject. Bestemmingsplannen, bodemonderzoeken. Archeologisch onderzoek, welstandscommissies, onderzoek naar parkeermogelijkheden, een onderzoek naar mogelijke aanwezigheid en verstoring van de leefomgeving van de vleermuis zijn onder andere de zaken waarnaar is gekeken. Daarna moest het hele traject van vergunningverlening nog worden doorlopen. Ondanks dat de betrokken instanties best positief wilden meewerken en meedachten, zijn dit soort trajecten toch zaken die een lange adem en veel geduld vereisen. Vele bezoeken aan de gemeente Wierden en talloze vergaderuren zijn hieraan besteed.

Gestaag is doorgewerkt naar meer tastbare resultaten. Hoe gaan we het plan betalen? Zonder gedegen financieringsplan kan er geen nieuwbouw plaatsvinden. De Kerkenraad heeft zich hierin steeds laten bijpraten en trad ook sturend op, zodat uiteindelijk is besloten dat er een nieuw gebouw moest komen ter opbouw en ondersteuning van de Hervormde Gemeente Enter en niet in de laatste plaats tot Gods eer! 

De architect met het meest passende ontwerp is uitgekozen. De ontwerpschetsen zijn nader uitgewerkt. De aannemer, de installateur en diverse andere toeleveranciers zijn gegund en gecontracteerd. Aandacht voor de financiering en betaalbaarheid. Alles is in het werk gesteld om, met elkaar, een goed, mooi en betaalbaar gebouw te realiseren. De bouwcommissie heeft daarbij samen met de adviseurs heel veel werk verzet.

Bij de bouw van De Bron moest de garage en schuur van de pastorie wijken. De ondergrond was nodig! Daarom is door de tuin/onderhoudsploeg een nieuwe garage/berging gemaakt, inclusief een gedeelte dat als uitvalsbasis van de tuinploeg dienst doet en waar gereedschap en andere spullen kunnen worden opgeslagen. Ook vele vrijwilligers hebben meegewerkt bij diverse taken.  Samen hebben ze voor een forse besparing op de uitgaven gezorgd.

De oude steen uit de voorgevel van het vorige dienstgebouw: “Uw Koninkrijk kome” heeft een mooie plek gekregen in de hal van De Bron. Hierdoor hebben we een stukje uit de rijke historie van onze gemeente kunnen meenemen de toekomst in.

Het bovenstaande is slechts een summiere schets van al het werk dat is verzet.  We willen iedereen van harte bedanken voor de vele uren inzet en toewijding! We zijn erg dankbaar voor deze inzet, maar ook voor de vele giften die we mochten ontvangen rechtstreeks of via het pastoraat. Het gaf de Kerkenraad en als afgeleide daarvan het College van Kerkrentmeesters het  vertrouwen dat er steun is vanuit onze gemeente voor de dingen waar we mee bezig zijn.

Met dit gebouw is een lang gekoesterde wens uitgekomen en De Bron is klaar om te gebruiken. Klaar om iedereen te ontvangen. Klaar om catechisaties, wijkavonden, jeugdwerk, vergaderingen te houden. Maar ook klaar om iedere zondagmorgen samen koffie te drinken en daardoor nog meer samen gemeente van Christus te zijn. Een plek ook voor de jongeren, die hier na b.v. een jeugddienst elkaar nog even kunnen ontmoeten en napraten. Een gebouw dat onze gemeente kan versterken, een gebouw waar we bovenal, met jong en oud, Gods Woord mogen delen en doorgeven. Het Woord, de Bijbel is immers een boodschap van Hoop! Hoop voor onze kerk, voor onze gemeente en voor heel de wereld! Daarom is er alle reden om de Heere onze God alle lof, dank en aanbidding te brengen. We mogen Hem danken voor het volbrachte werk van de Heere Jezus en we mogen ons in geloof aan Hem toevertrouwen. Dan is er een toekomst vol van hoop, dat heeft Hij ons zelf beloofd. In dat vertrouwen mogen we bidden dat dit alles tot zegen mag zijn voor ons allen en tot eer van de Heere onze God.

Inloggen